fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je pijeme.sk s.r.o. a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na stránkach PIJEME.sk.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

GSM: +421 911 993 944
GSM: +421 917 855 862
Email: stale@pijeme.sk

ZÁKLADNÉ POJMY

 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť pijeme.sk s.r.o.
 • Zákazníkom sa rozumie užívateľ donáškovej služby  PIJEME.sk. Objednávať si môže tovar zákazník starší ako 18 rokov. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky zákazníka tovar určený.
 • Miestom určenia sa rozumie miesto určené zákazníkom, na ktoré je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie tovaru, ktorý je súčasťou ponuky prevádzkovateľa na stránke www.PIJEME.sk.

SORTIMENT

 • Zoznam tovarov je uvedený na stránkach www.PIJEME.sk v časti naša ponuka. Predmetom obchodovania sú alkoholické, nealkoholické nápoje, cigarety a pochutiny.
 • Po individuálnej dohode so zákazníkom je možné dodať tiež tovar, ktorý sa v našej ponuke nenachádza.

CENA

 • Zákazník je povinný oboznámit sa pred nákupom s ponukou a aktuálnymi predajnými cenami tovarov, ktoré sú uvedené na internetových stránkach www.PIJEME.sk.
 • Uvádzané ceny sú pre zákazníka konečné a platné k okamihu uzatvorenia objednávky. Dodávatel si vyhradzuje právo aktualizovat cenník bez povinnosti vopred o týchto zmenách informovat zákazníka. Dodávatel nie je platcom DPH.
 • Cena za dovoz nákupu do 25,- Eur je stanovená cenou donášky
 • Cena za dovoz nákupu nad 25,-Eur je zadarmo.
 • Cigarety a tabakové výrobky sú sortiment doplnkový. Do ceny objednávky pre posúdenie ceny za dopravu sa nezapocítavajú. Rozvoz samotných cigariet je spoplatnený
  podla cenníka za nákup v hodnote 0,- eur.

OBJEDNÁVKA A DODÁVKA TOVARU

 • Objednávky sa uskutočňujú na internetovej stránke www.PIJEME.sk, telefonickou objednávkou alebo inou formou elektronickej komunikácie. Tovar je možné objednat len v merných jednotkách uvedených v cenníku. Pri každej objednávke dodávateľ kontaktuje zákazníka telefonicky. V prípade, že objednaný tovar bude vypredaný a dodávateľ nebude schopný objednávku uspokojiť v určenom čase, bude o tejto skutočnosti zákazník vopred informovaný.
 • Objednávka zrealizovaná medzi 20.00 až 05.00 bude spracovaná a doručená od 5 maximálne však do 90 minút.
 • Zákazník bude vopred informovaný o čase dodania tovaru telefonicky. Zákazník je povinný zdržiavať sa v určenom čase na mieste doručenia a prevziať si objednaný tovar. V prípade, že zákazníkovi nevyhovuje určený termín dodania tovaru, je povinný telefonicky kontaktovať dodávateľa za účelom stanovenia nového termínu. Miestom doručenia je považovaný vstupný priestor do budovy bydliska alebo sídla firmy. Tovar sa doručuje v rámci Bratislavy a okolia. V prípade požiadavky na dovoz tovaru mimo Bratislavy, platia individuálne podmienky dohodnuté medzi dodávatelom a zákazníkom.
 • Zákazník je povinný pri prevzatí nákupu skontrolovať množstvo a stav objednaného tovaru. Cena za nákup a doručenie tovaru je platená v hotovosti na mieste doručenia, alebo inak dohodnutým spôsobom.  Zákazník sa zaväzuje prebrať a zaplatiť objednaný tovar. Dodanie tovaru sa realizuje prostredníctvom dobierky. Daňový doklad bude zákazníkovi doručený na základe požiadavky.
 • Pri neprevzatí tovaru má dodávatel právo žiadat poplatok z neakceptovania objednávky vo výške ceny za dodávku tovaru, t.j. 10 EUR plus storno poplatok 5 EUR. Neplatí v prípade uznanej reklamácie.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Zákazník má právo stornovať objednávku telefonicky bez udania dôvodu maximálne do 3 minút po objednaní.

PREVÁDZKOVATEĽ SA ZAVÄZUJE

 • Dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky zákazníka, v určenej cene u a odoslať ju v dohodnutej lehote na miesto určenia, v prípade, že nie je možné zásielku doručiť je prevádzkovateľ povinný informovať zákazníka a dohodnúť ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky. Miestom určenia sa rozumie adresa dodania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • www.PIJEME.sk dodržuje pravidlá o ochrane osobných údajov. Zaväzuje sa, že tieto údaje použije len pre zabezpečenie služieb obchodu v nevyhnutnom rozsahu a neposkytne ich bez vedomia zákazníka tretej osobe.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Zákazník svojou objednávkou potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami internetového obchodu PIJEME.sk a súhlasí s nimi. Zákazník sa zaväzuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
 • Dodávateľ sa zaväzuje postupovať v súlade so stanovenými obchodnými podmienkami a Obchodným zákonníkom.

Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti od 21. 5. 2015.

otvaracie hodiny promo-platba-kartou otvaracie hodiny